Nei de simmer is it wer tiid foar in farske BREEDút doarpskrante. It septimbernûmer 2007 is hjir 'del te heljen': breedut-2007-09.

Yn dit nûmer û.o:

  • Eelke Hoekstra 'Yn de fitrine'
  • Doarpsfeiling
  • It doarp Eastermar (ús skûtsje)
  • Klok en oerwurk, diel1
  • It ferhaal fan Jan Murk de Vries
  • Reaksjes op 'Brân yn Eastermar'
  • Swimdiploma oan de mar
  • ensfh.

Ek nijsgjirrich: