De doarpskrante BREEDút fan novimber-2007 kin digitaal delhelle wurde.
Yn dizze ôflevering û.o:

  • Klaske Lyklema yn de fitrine
  • Voor de laatste keer De Kjellingen
  • Intocht Sinterklaas
  • Peuterspeelzaal de Hummelhof
  • Snertbarren

Ek nijsgjirrich: