De doarpskrante BREEDút fan maart-2008 kin digitaal delhelle wurde.
Yn dizze ôflevering û.o:

  • Nijs fan Doarpsbelang
  • Yn ‘e Fitrine: Albert Kieft
  • Trochrinner mei Lamkje Jonkman
  • Underdûkers en skûlplakken yn Eastermar (1)
  • Ferlslach Ledegearkomste DLE
  • Feroarings by www.eastermar.nl
  • Gasten uit Japan
  • Sike kat yn Koatstertille

Ek nijsgjirrich: