In nij jier, in nije doarpskrante BREEDút mei in nije foarplaat. Dizze kear alhiel yn de sfear fan it Dam Jaarsmajier.
De yllustraasje is makke troch Josse Postma en is basearre op de knipkeunst fan Gretha Zijl, dy’t de gedichten fan Dam Jaarsma ­ û.o. yn de Ljouwerter Krante ­ faak fan in sfearrike fersiering foarseach.
Gau delhelje, dit jannewarisnûmer!

Foarplaat-breedut2014

Ek nijsgjirrich: