It febrewarisnûmer mei û.o.:

  • Yn 'e Fitrine:  Iris Rusz
  • Karakteristykpriis  2008
  • Yn 'e panne:  Beppe Akkes sipelsop

Breedút febrewaris 2009ewaris 2009

Ek nijsgjirrich: