De doarpskrante BREEDút fan desimber-2007 kin digitaal delhelle wurde.
Yn dizze ôflevering in protte ferhalen, û.o:

  • Yn 'e Fitrine: Janke Terpstra
  • Aankondiging van het boek 'Buitengewoon gewoon' van Elle Bosma
  • 'Ynternetbankiere' troch Swaan Postma
  • 'In Eastermarder skipper as waarprofeet' troch Ids Groenewoud
  • 'Troufeest yn 'e Russyske snie' troch Ineke van der Heide
  • 'Suertsje' troch Rienk Vlieger
  • 'Pake' troch Jeike Hoek

Ek nijsgjirrich: