Mei in lytse sniefertraging, mar hjir is er, de BREEDút doarpskrante fan desimber 2009 .

Mei û.o:

  • Yn 'e Fitrine: Wim & Martina Stougie
  • It lêste trajekt fan de reis fan E.M. Beima cs. nei Palestina en Egypte
  • Hûndert skiepkes
  • In bysûndere wike

Ek nijsgjirrich: