Oer de ferneamde Eastermarder Elte Martens Beima (1801-1873) is it nedige bekend, mar eins neat oer syn tiid yn Leien, doe't er dêr oan 'e Universiteit ferbûn wie. Dêr is no feroaring yn kaam. Beima is yn dy stêd begroeven op 'e 'Begraafplaats Groenesteeg' (no in momumint) en it bestjoer fan dit hôf hat in biografy fan Beima op syn webside opnaam mei in soad nije gegevens oer Beima. Foar de minsken dy't yn Beima's libbensferhaal ynteresse ha, sjoch http://www.begraafplaatsgroenesteeg.nl/Nader%20belichte%20personen_2.html

emb

Oare artikels mei âlde foto's en ferhalen:
Ek nijsgjirrich: